ZMIANA SIWZ

 Nowa Wieś Lęborska: Dostawa oleju napędowego w 2015r.
 ZMIANA TREŚCI SIWZ I

Działając zgodnie z art. 38 ust. 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych zmienia się treść Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia dotyczącej postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

 

DOSTAWA OLEJU NAPĘDOWEGO W 2015 ROKU

 

1. Zmienia się treść załącznika nr 1 do SIWZ – formularz ofertowy na treść jak w załączniku nr 1 do niniejszej zmiany.

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w formacie .doc

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w formacie .pdf

Załącznik nr 1 - druk oferty po zmianie - format .doc - format .pdf

Załącznik nr 2 - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - format .doc - format .pdf

Załącznik nr 3 - projekt umowy - format .doc - format .pdf

Załącznik nr 4 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - format .doc - format .pdf

Załącznik nr 5 - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej - format .doc - format .pdf