Przedmiotem zamówienia jest odbiór, transport i zagospodarowanie, w procesie odzysku lub recyklingu, komponentów do produkcji RDF — 191212 (odpady z grupy 19 12), pochodzących ze strumienia odpadów komunalnych wydzielonych na linii segregacji odpadów Zakładu Zagospodarowania Odpadów „Czysta Błękitna Kraina” Sp. z o.o.

Komponenty do produkcji RDF z grupy 19 12, wysegregowane będą ze strumienia odpadów komunalnych. Komponent do produkcji paliwa alternatywnego będzie wydzielany z frakcji >80 mm przy pomocy separatora powietrznego frakcji lekkiej.

Załączniki:

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

  Zestawienie ofert złożonych w przetargu

  Zmiana treści SIWZ I

  Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub sprostowanie

 

  Ogłoszenie o zamowieniu

  SIWZ

  Zalacznik-nr-1.doc

  Zalacznik-nr-2.doc

  Zalacznik-nr-3.pdf

  Zalacznik-nr-4.doc

  Zalacznik-nr-5.doc

  Zalacznik-nr-6.doc