Treść ogłoszenia w formacie .doc

Treść ogłoszenia w formacie .pdf

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w formacie .doc

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w formacie .pdf

 

Załącznik nr 1 - druk oferty - format .doc - format .pdf

Załącznik nr 2 - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - format .doc - format .pdf

Załącznik nr 3 - projekt umowy - format .doc - format .pdf

Załącznik nr 4 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - format .doc - format .pdf

Załącznik nr 5 - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej - format .doc - format .pdf