Nowa Wieś Lęborska: Zagospodarowanie odpadów z gr. 19 12, 19 05, 02 02, 02 03
 

Treść ogłoszenia w formacie .pdf

Dodatek do treść ogłoszenia w formacie .pdf

Dodatek do treści reść ogłoszenia w formacie .pdf

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w formacie .doc

 

Załącznik nr 1 - druk oferty - format .doc

Załącznik nr 2 - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - format .doc

Załącznik nr 3 - projekt umowy - format .doc

Załącznik nr 4 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - format .doc

Załącznik nr 5 - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej - format .doc

Załącznik nr 6 - wykaz urządzeń technicznych i środków transportowych - format .doc

Załącznik nr 7 - formularz cenowy - format .doc

20.11.2014

Zmiana treść SIWZ

Załącznik nr 1 do zmiany treści SIWZ w formacie .doc

 

ZAPYTANIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO

 

W postępowaniu o zamówienie publiczne sprawa nr: ZPII/03/2014, którego przedmiotem jest:

Zagospodarowanie odpadów z gr. 19 12, 19 05, 02 02, 02 03
Zamawiający: Zakład Zagospodarowania Odpadów „Czysta Błękitna Kraina” Sp. z o. o.,
Czarnówko 34, 84-351 Nowa Wieś Lęborska tel.: 059/ 8 624 388, faks: 059/ 8 624 388,

 

W dniu 04.11.2014 r. wpłynęło zapytanie (pismo - faks) dotyczące SIWZ.

Prosimy o określenie w jakim okresie strumień oddawanych przez Państwa odpadów będzie największy

 

ODPOWIEDŹ:

Największy strumień odpadów o kodzie 191212 planowany jest na miesiąc styczeń i kwiecień 2015 roku.

 

Prezes Zarządu

 

Anna Rudnicka