ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
w przetargu nieograniczonymna:

„Dostawę prasy stacjonarnej i kontenera

Działając zgodnie z art. 92 ust. 2 Prawa zamówień publicznych zawiadamiam, że w ww. postępowaniu wybrano ofertę nr 1:

AVENTEK Technologies Sp. z o.o.
ul. Krzemowa 1, Złotniki
62-002 Suchy Las

 

 

 

W postępowaniu złożono 1 ofertę.

 

Jedynym kryterium oceny ofert była cena. Cena najkorzystniejszej oferty nie przekraczała kwoty jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zadania.

 

Umowa może zostać zawarta zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3a ustawy Pzp.

 

W postępowaniu złożone zostały następujące oferty:

 

Nr oferty

Nazwa firmy

Liczba pkt. w kryterium CENA

ŁĄCZNIE

pkt.

1.

AVENTEK Technologies Sp. z o.o.

ul. Krzemowa 1, Złotniki

62-002 Suchy Las

100

100

 

Prezes Zarządu

Anna Andrzejczak