ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
w przetargu nieograniczonym na:

Dostawę oleju napędowego w 2015roku

 

Działając zgodnie z art. 92 ust. 2 Prawa zamówień publicznych zawiadamiam, że w ww. postępowaniu wybrano ofertę nr 1:

„Arkada” Kwidzińscy i Sawiccy sp. j.

 

ul. B.Krzywoustego 15A

 

84-300 Lębork

 

 

 

W postępowaniu złożono 1 ofertę.

 

Jedynym kryterium oceny ofert była cena. Cena najkorzystniejszej oferty nie przekraczała kwoty jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zadania.

 

Umowa może zostać zawarta zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1a ustawy Pzp.

 

W postępowaniu złożone zostały następujące oferty:

 

Nr oferty

Nazwa firmy

Liczba pkt. w kryterium CENA

ŁĄCZNIE

pkt.

1.

„Arkada” Kwidzińscy i Sawiccy sp. j.

ul. B.Krzywoustego 15A

84-300 Lębork

100

100

 

Prezes Zarządu

Anna Rudnicka