ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
w przetargu nieograniczonym na:
Zagospodarowanie odpadów z gr. 19 12, 19 05, 02 02, 02 03

 

Działając zgodnie z art. 92 ust. 2 Prawa zamówień publicznych zawiadamiam, że w ww. postępowaniu wybrano:
ofertę nr 2:

SG Synergia Sp. z o.o. S.K.A.
ul. Rybnicka 6
43-200 Pszczyna

 

W postępowaniu złożono 3 oferty.
Jedynym kryterium oceny ofert była cena. Cena najkorzystniejszej oferty nie przekraczała kwoty jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zadania.
Umowa może zostać zawarta zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.

 

W postępowaniu złożone zostały następujące oferty:

 

Nr oferty

Nazwa firmy

Liczba pkt. w kryterium CENA

ŁĄCZNIE

pkt.

1.

CPO Sp. z o.o. ul. Nowogrodzka 31,
00-511 Warszawa

-

-

2.

SG Synergia Sp. z o.o. S.K.A.
ul. Rybnicka 6, 43-200 Pszczyna

100

100

3.

Elwoz Sp. z o.o. Oddział Sierakowice
Szklana 44, 83-334 Miechucino

62,69

62,69

 

Prezes Zarządu
Anna Rudnicka