ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

w przetargu nieograniczonym na:

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów z gr. 19 12, 19 05

Działając zgodnie z art. 92 ust. 2 Prawa zamówień publicznych zawiadamiam, że w ww. postępowaniu wybrano:

ofertę nr 1:

SG Synergia Sp. z o.o. S.K.A.

ul. Rybnicka 6

43-200 Pszczyna

W postępowaniu złożono 2 oferty.

 

Kryteriami oceny ofert była cena oraz czas przyjęcia zlecenia odbioru do realizacji.
Cena najkorzystniejszej oferty przekraczała kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zadania, ale Zamawiający zwiększył tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

 

Umowa może zostać zawarta zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.

 

W postępowaniu złożone zostały następujące oferty:

 

Nr oferty

Nazwa firmy

Liczba pkt. w kryterium CENA

Liczba pkt. W kryterium czas przyjęcia zlecenia odbioru do realizacji

ŁĄCZNIE

pkt.

1.

SG Synergia Sp. z o.o. S.K.A.

ul. Rybnicka 6, 43-200 Pszczyna

90

10

100

2.

Elwoz Sp. z o.o. Oddział Sierakowice

Szklana 44, 83-334 Miechucino

69,40

5

74,40

 

 

Prezes Zarządu

 Anna Rudnicka