Przedmiotem zamówienia jest odbiór, transport i zagospodarowanie, w procesie odzysku lub recyklingu, komponentów do produkcji RDF — 191212 (odpady z grupy 19 12), pochodzących ze strumienia odpadów komunalnych wydzielonych na linii segregacji odpadów Zakładu Zagospodarowania Odpadów „Czysta Błękitna Kraina” Sp. z o.o.

Komponenty do produkcji RDF z grupy 19 12, wysegregowane będą ze strumienia odpadów komunalnych. Komponent do produkcji paliwa alternatywnego będzie wydzielany z frakcji >80 mm przy pomocy separatora powietrznego frakcji lekkiej.

Zakład Zagospodarowania Odpadów "Czysta Błękitna Kraina" Sp. z o.o.: ROZBUDOWA KOMPOSTOWNI W RIPOK (REGIONALNA INSTALACJA PRZETWARZANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH) CZARNÓWKO OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane.

Zakład Zagospodarowania Odpadów "Czysta Błękitna Kraina" Sp. z o.o.: ROZBUDOWA KOMPOSTOWNI W RIPOK (REGIONALNA INSTALACJA PRZETWARZANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH) CZARNÓWKO OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane.

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów z grupy 1912 w 2019r.

Załączniki:

Zestawienie ofert złożonych w przetargu - pdf

Unieważnienie postępowania - pdf

Zakład Zagospodarowania Odpadów "Czysta Błękitna Kraina" Sp. z o.o.: Dostawa oleju napędowego w 2019 r.

 

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz

Zestawienie złożonych ofert - pobierz

 

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2018 zgodnie z art. 13a ustawy Pzp

plan postepowan 2018