Nowa Wieś Lęborska: Odbiór, transport i zagospodarowanie
odpadów z grupy 1912 i 1905

 

Treść ogłoszenia w formacie .pdf

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - format .doc

Załącznik nr 1 - druk oferty - format .doc

 

Nowa Wieś Lęborska: Dostawa oleju napędowego w roku 2016 dla
Zakładu Zagospodarowania Odpadów "Czysta Błękitna Kraina" Sp. z o.o. w Czarnówku

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

 

Treść ogłoszenia w formacie .pdf

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w formacie .doc

Załącznik nr 1 - druk oferty w formacie .doc

 

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
w przetargu nieograniczonym na:
Zagospodarowanie odpadów z gr. 19 12, 19 05, 02 02, 02 03

 

Działając zgodnie z art. 92 ust. 2 Prawa zamówień publicznych zawiadamiam, że w ww. postępowaniu wybrano:
ofertę nr 2:

 

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
w przetargu nieograniczonym na:

Dostawę oleju napędowego w 2015roku

 

Działając zgodnie z art. 92 ust. 2 Prawa zamówień publicznych zawiadamiam, że w ww. postępowaniu wybrano ofertę nr 1:

 

Nowa Wies Leborska: Sukcesywny zakup i dostawa srodków bhp oraz srodków higienicznych na teren
Zakładu Zagospodarowania Odpadów Czysta Błekitna Kraina Sp. z o. o. w Czarnówku
Numer ogłoszenia: 370628 - 2014; data zamieszczenia: 10.11.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

 

Treść ogłoszenia w formacie .pdf

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w formacie .doc

 

ZMIANA SIWZ

 Nowa Wieś Lęborska: Dostawa oleju napędowego w 2015r.
 ZMIANA TREŚCI SIWZ I

Działając zgodnie z art. 38 ust. 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych zmienia się treść Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia dotyczącej postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: