ZMIANA SIWZ

 Nowa Wieś Lęborska: Dostawa oleju napędowego w 2015r.
 ZMIANA TREŚCI SIWZ I

Działając zgodnie z art. 38 ust. 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych zmienia się treść Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia dotyczącej postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
w przetargu nieograniczonymna:

„Dostawę prasy stacjonarnej i kontenera

Działając zgodnie z art. 92 ust. 2 Prawa zamówień publicznych zawiadamiam, że w ww. postępowaniu wybrano ofertę nr 1: