ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
w przetargu nieograniczonymna:

„Dostawę prasy stacjonarnej i kontenera

Działając zgodnie z art. 92 ust. 2 Prawa zamówień publicznych zawiadamiam, że w ww. postępowaniu wybrano ofertę nr 1: