Dofinansowanie projektu: „Rozbudowa kompostowni w RIPOK Czarnówko” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa pomorskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 11 Środowisko, Działania 11.2 Gospodarka Odpadami współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

Umowa nr: RPPM.11.02.00-22-0014/17-00 podpisana dnia 24.07.2018 r.

Wartość ogółem: 8.991.824,12 zł

Wydatki kwalifikowalne: 7.215.426,11 zł

Dofinansowanie (85,00%): 6.133.112,19 zł

Wkład własny: 1.082.313,92 zł

 

Przedmiotem inwestycji było:

 • budowa 3 bioreaktorów (plus 1 bez uzbrojenia) o konstrukcji żelbetowej odpornej na działanie agresywnego środowiska panującego wewnątrz bioreaktorów,
 • budowa systemu napowietrzania, składającego się z wentylatorów oraz kanałów napowietrzania zapewniających odpowiednie napowietrzenie kompostowanych odpadów,
 • budowa systemu sterowania i monitoringu, który kontroluje oraz dokumentuje parametry procesu kompostowania,
 • zabezpieczenie przed opadami atmosferycznymi oraz odorami,
 • budowa systemu zraszania zlokalizowanego wewnątrz bioreaktorów, oddzielnie dla każdej komory,
 • budowa systemu odprowadzania i zawracania odcieków procesowych,
 • budowa placu dojrzewania kompostu,
 • budowa pełnej infrastruktury: wodociągowej, kanalizacji technologicznej, kanalizacji deszczowej zbiornika na ścieki procesowe, zbiornika na wody deszczowe, instalacji Aparatury Kontrolno-Pomiarowej i Automatyki,
 • Zakup rozdrabniarki do odpadów gabarytowych w tym gałęzi.

 

Celem instalacji kompostowania jest stabilizacja biologiczna odpadów frakcji 0-80 mm zawierającej odpady biodegradowalne oraz produkcja kompostu z odpadów zielonych i kuchennych z selektywnej zbiórki, a także osadów ściekowych. Przepustowość reaktorów to ok. 9500 Mg/rok.

 

Celem projektu jest redukcja składowania odpadów, zwiększenie recyklingu i poprawa jakości przetwarzania.

 

 

 


 

INWESTYCJE 2009 rok  ETAP I  BUDOWY ZZO

W lipcu 2009 roku ukończono budowę Zakładu Zagospodarowania Odpadów „Czysta Błękitna Kraina” w Czarnówku, które swoim zasięgiem objął gminy: Lębork, Nową Wieś Lęborską, Cewice, Choczewo, Linię, Łebę, Łęczyce oraz Wicko.
Liczba ludności zamieszkująca gminy wynosi  90 tys.

Całkowity koszt budowy Zakładu Zagospodarowania Odpadów „Czysta Błękitna Kraina” w Czarnówku,
wyniósł 14.275.044,89 zł netto, z czego:

6.599.331,74 zł – 46,23% dotacja z EkoFunduszu,
4.000.000,00 zł – 28,02% stanowi pożyczka z WFOŚiGW w Gdańsku,
1.800.000,00 zł – 12,61% stanowi pożyczka bankowa,
1.875.713,15 zł – 13,14% wkład własny przedsiębiorstwa.

W ramach budowy zakładu zrealizowano:

 •  mechaniczno-ręczną sortownię o wydajności 100 t/dobę przeznaczoną do sortowania zarówno zmieszanych odpadów komunalnych, jak i pochodzących z selektywnej zbiórki wraz z placem manewrowym i magazynowym,
 •  kompostownię bioreaktorową o przepustowości 25 000 Mg/rok, przeznaczoną do kompostowania frakcji organicznej wydzielanej na sortowni oraz osadów ściekowych wraz z placem dojrzewania i placem manewrowym oraz magazynem materiału wsadowego.
 •  zakup wagi samochodowej o nośności 60 Mg
 •  budynek socjalny o pow. 200 m2
 •  garaż na pojazdy do selektywnej zbiórki odpadów
 •  zakupiono samochód hakowiec oraz dwie ładowarki czołowe wraz z oprzyrządowaniem (zamiatarka, łyżka przesiewająco - krusząca, pług),
 •  wdrożono system selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych z terenu gmin udziałowców spółki - w tym celu kupiono 2 samochody specjalistyczne: większy wyposażony w HDS oraz mniejszy którym łatwiej manewrować w miejscowościach turystycznych, na wąskich uliczkach osiedlowych, ponadto doposażyliśmy obsługiwane gminy w 250 szt. nowych pojemników na surowce wtórne. W chwili obecnej obsługujemy ponad 700 pojemników, które rozstawione są na terenie 7 gmin udziałowców spółki.

Na terenie zakładu powstał Lokalny Punkt Segregacji Odpadów i Punkt zbierania elektrośmieci do których mieszkańcy nieodpłatnie mogą dostarczać odpady nadające się do odzysku (w tym również nieodpłatne przyjęcie odpadów zielonych).

 

INWESTYCJE 2011 rok ETAP II BUDOWY ZZO

 

PROJEKT: „Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów „Czysta Błękitna Kraina” w Czarnówku - II Etap”

 

 

Przedmiotem realizacji odebranego do użytkowania dnia 30 czerwca 2014 roku zadania II-go etapu budowy ZZO w Czarnówku była:

 1. budowa kwatery deponowania odpadów balastowych z niezbędną infrastrukturą (drenaż ocieków, 2x przepompownia, zbiornik na odcieki, droga dojazdowa, droga ppoż, droga do kompaktora) oraz rowy opaskowe o powierzchni ok. 5 ha.
 2. zakup i montaż sita stacjonarnego bębnowego, napędzanego elektrycznie, z wymiennymi wkładami (2 sztuki- jedno10 mm oczka w sicie, drugie 20 mm oczka w sicie). Sito posiada  separator balistyczny. Sito wykorzystane jest do przesiewu kompostu, kory drzewa, stabilizatu z odpadów komunalnych, rozdrobnionego materiału strukturalnego. Sito pracuje na nowo wybudowanej kompostowni bioreaktorowej, gdzie trafia od 45% – 55% frakcji biologicznej ze zmieszanych odpadów komunalnych (FOOK). Sito jest niezbędnym wyposażeniem nowo powstałej kompostowni. Gotowy kompost jest wykorzystywany do rozpoczętej rekultywacji składowiska oraz po uzyskaniu certyfikacji do sprzedaży (dotyczy to głównie kompostu uzyskanego z odpadów zielonych i osadów ściekowych).;
 3. zakup kompaktora kołowego o masie około 24.000 kg, współczynniku zagęszczania 1:3,8, z łyżką do 4,0 m3 z listwą kątową. Urządzenie jest  wykorzystywane do rozgarnięcia , rozdrabniania oraz zagęszczania podłoża wysypiska. W ten sposób zmniejsza się objętość odpadów, co pozwala efektywniej wykorzystać przestrzeń.
 4. budowa instalacji do neutralizacji gazu składowiskowego z istniejącej kwatery  ( studnie gazowe, rurociągi gazowe, kontenerowa stacja ssawy gazowej, pochodnia gazowa , agregat prądotwórczy w kontenerze).

 

Osiągniętym efektem rzeczowym jest modernizacja zakładu w II etapie . Poprzez jego modernizację osiągamy obecnie efekt ekologiczny w postaci: zagospodarowania odpadów w ilości 18.000 Mg/ rok , który obejmuje system gospodarki odpadami 86.000 osób.

Całkowita wartość realizacji odebranego do użytkowania Projektu: 11.665.288,19 zł

Dofinansowanie ze środków UE i Budżetu Państwa: 38,36% - 3.072.640,14 zł, w tym:
      - Udział EFRR (w ramach RPO WP 2007-2014) – 32,61% - 2.612.064,50 zł - dotacja
      - Udział Budżetu Państwa – 5,75% - 460.575,64 zł - dotacja

Dofinansowanie z WFOŚiGW w Gdańsku ze środków Programu Priorytetowego NFOŚiGW „Współfinansowanie przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej przedsięwzięć inwestycyjnych, które uzyskały wsparcie ze środków UE”– 35% - 2.803.503,00 zł - pożyczka

Środki własne ZZO „Czysta Błękitna Kraina” Sp. z o.o. – 26,64%. – 2.133.866,86 zł

Wydatki kwalifikowalne Projektu: 8 010.010,74 zł

Wydatki niekwalifikowalne Projektu: 3 655 277,45 zł

 

Planowany jest III etap budowy, który będzie polegał na rozbudowie kompostowni tj.

 • budowie 3 bioreaktorów wraz z instalacja do oczyszczania powietrza procesowego tj. biofiltrem oraz systemem wentylacji tj. 3 wentylatorów napowietrzających zabudowanych w kontenerowej wentylatorowi

 • budowie placu dojrzewania kompostu/stablizatu

 • budowie utwardzonego placu pomiędzy bioreaktorami a placem dojrzewania

 • budowie podziemnego zbiornika na odcieki

 • dostawę rozdrabniarki