ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
w przetargu nieograniczonym na:
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej rozbudowy instalacji do stabilizacji tlenowej odpadów
(rozbudowa istniejącej kompostowni)

Działając zgodnie z art. 92 ust. 2 Prawa zamówień publicznych zawiadamiam, że w ww. postępowaniu wybrano ofertę nr 4:

Przedsiębiorstwo Inżynieryjno Usługowe
Inżynieria Pro – Eko Sp. z o.o.
ul. Strażacka 37, 43-382 Bielsko - Biała

W postępowaniu złożono 4 oferty.

Wszystkie oferty są ważne i nie podlegają odrzuceniu. Kryterium oceny ofert była cena oraz termin wykonania dokumentacji. Wybrana oferta zawierała najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert ważnych ofert, cena wybranej oferty nie przekroczyła kwoty jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zadania.
Umowa na wykonanie w/w zadania może zostać zawarta zgodnie z art. 94 ust. 1 ustawy Pzp.
W postępowaniu złożone zostały następujące oferty:

 

Nr oferty

Nazwa firmy

Liczba pkt. w kryterium CENA

Liczba pkt. w kryterium TERMIN WYKONANIA DOKUMENTACJI

ŁĄCZNIE

pkt.

2.

Heko Halina Karmolińska – Słotkowska
ul. Jugosłowiańska 41, 60-301 Poznań

70

20,33

90,33

3.

SIM Projekt Spółka Cywilna Sławomir Hebel i Mariusz Gosz
ul. Pogodna 14, 84-200 Wejherowo

40,84

26,14

66,99

5.

AK Nova Sp. z o.o.
ul. Mrągowska 3, 60-161 Poznań

50,67

30

80,67

8.

Przedsiębiorstwo Inżynieryjno Usługowe
Inżynieria Pro – Eko Sp. z o.o.
ul. Strażacka 37, 43-382 Bielsko - Biała

68,67

24,40

93,07

 

Prezes Zarządu

Anna Rudnicka