ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

w przetargu nieograniczonym na:

„Dostawę oleju napędowego w 2018r.”

Działając zgodnie z art. 92 ust. 2 Prawa zamówień publicznych zawiadamiam, że w ww. postępowaniu wybrano ofertę nr 1:

ARKADA Kwidzińscy i Sawiccy sp. j.

ul. Krzywoustego 15A

84-300 Lębork

 

W postępowaniu złożono 2 oferty.

Oferta jest ważna i nie podlega odrzuceniu. Kryterium oceny ofert była cena oraz czas przyjęcia dostawy do realizacji. Wybrana oferta zawierała najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert ważnych ofert, cena wybranej oferty przekroczyła kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zadania, ale zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp Zamawiający zwiększył tą kwotę do ceny oferty najkorzystniejszej.

Umowa na wykonanie w/w zadania może zostać zawarta zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp.

W postępowaniu złożone zostały następujące oferty:

 

Nr oferty

Nazwa firmy

Liczba pkt. w kryterium CENA

Liczba pkt. w kryterium CZAS PRZYJĘCIA DOSTAWY DO REALIZACJI

ŁĄCZNIE

pkt.

1.

ARKADA Kwidzińscy i Sawiccy sp. j.

ul. Krzywoustego 15A

84-300 Lębork

60

40

100

2.

„OKTAN” Brzeski, Grzenkowicz sp. jawna

ul. Bohaterów Westerplatte 7

76-200 Słupsk

59,40

36,36

95,76

 

Prezes Zarządu

Anna Rudnicka