ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

w przetargu nieograniczonym na:

„Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów z grupy 1912 w 2018r.”

Działając zgodnie z art. 92 ust. 2 Prawa zamówień publicznych zawiadamiam, że w ww. postępowaniu wybrano ofertę nr 1:

Synergia Południe Sp. z o.o. Sp.k.

  1. Kolejowa 57

40-602 Katowice

 

W postępowaniu złożono 1 ofertę.

Oferta jest ważna i nie podlega odrzuceniu. Kryterium oceny ofert była cena oraz czas przyjęcia zlecenia odbiory do realizacji. Wybrana oferta zawierała najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert ważnych ofert, cena wybranej oferty przekroczyła kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zadania lecz Zamawiający zwiększył tą kwotę do kwoty najkorzystniejszej oferty.

Umowa na wykonanie w/w zadania może zostać zawarta zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 1 lit. a) ustawy Pzp.

W postępowaniu złożone zostały następujące oferty:

 

Nr oferty

Nazwa firmy

Liczba pkt. w kryterium CENA

Liczba pkt. w kryterium CZAS PRZYJĘCIA DOSTAWY DO REALIZACJI

ŁĄCZNIE

pkt.

1.

Synergia Południe Sp. z o.o. Sp.k.

ul. Kolejowa 57

40-602 Katowice

60

40

100

 

Prezes Zarządu

Anna Rudnicka